การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฉบับวันที่ 1/2556
เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 16/2556 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 จึงประกาศกำหนดวัน – เวลา ในการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ใช้แบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ  กำหนดโดย ยื่นเอกสารหลักฐานต่ออนุกรรมการ ดำเนินการรับสมัคร ณ ฝ่ายวิชาการสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-5493010 หรือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 02-5493604 ภายในวันที่ 2 – 10 ม.ค. 2557 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยใส่ซองปิดผนึก พร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 12 ชุด หรือสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับวันที่ 1/2556
1.4 MiB
401 Downloads
Details
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
78.5 KiB
371 Downloads
Details
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
54.0 KiB
391 Downloads
Details