โครงการจัดทำตำราและเอกสารวิชาการ (ONE TEXT) มทร.ธัญบุรี

แบบสำรวจนี้ทำขึ้นเนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการ ONE TEXT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการได้ผลิตตำราเพื่อนำมาใช้เป็นผลงานทางวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจรวมถึงเป็นการต่อยอดเพื่อผลิตตำราทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยฯต่อไป นั้น สำนักฯ จึงความประสงค์จัดทำแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ทราบจำนวนและความต้องการ เพื่อประสานในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่  : http://203.158.253.223:8080/survey-1/