คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา: มทร.ธัญบุรีจัดประชุม

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color Association) และศูนย์วิจัยสีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน “The 1 st Asia Color Association Conference, ACA 2013 Thanyaburi” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางด้านการวิจัย ได้พบปะพูดคุยกับนักวิจัยอาวุโส เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ในการคิดค้นสร้างสรรค์งานวิจัยให้ตอบโจทย์และสร้างประโยชน์ต่อสังคม มีการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วยหัวข้อที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสี เช่น Color Vision, Color Psychology, Color Design, Color Application และ Color Technology เป็นต้น ทั้งนี้การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 “The 1 st Asia Color Association Conference, ACA 2013 Thanyaburi” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี สำหรับนักวิจัยหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ท่านสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-4500, 0-2549-4505 ในวันและเวลาราชการ