กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1345/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุสาหกรรม
1.3 MiB
709 Downloads
Details
กำหนดกรอบแนวคิดในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุสาหกรรม
900.2 KiB
564 Downloads
Details