ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสีและกำหนดการเข้ารับรางวัล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อนุมัติให้กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีขึ้น และหน่วยงานของท่านได้ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขันตามโครงการดังกล่าวนั้น กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาตัดสินผลงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ได้รับรางวัล ดังประกาศผลการตัดสินฯ โดยกำหนดการจัดพิธีมอบรางวัล ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 นี้ ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้ารับรางวัลกลับมาที่กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โทรสาร 0-2549-4096 โทรศัพท์ 0-2549-4095-8 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณฐิติรัตน์ เริ่มสอน มือถือ 08-1617-9284

กำหนดการพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี
17.5 KiB
319 Downloads
Details
แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน งปม.2557
24.8 KiB
340 Downloads
Details
ผลการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี
39.0 KiB
715 Downloads
Details