กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1347/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.2 MiB
696 Downloads
Details
แบบใบสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.0 MiB
654 Downloads
Details
แบบใบสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (File Word)
168.5 KiB
380 Downloads
Details