ปรับปรุงระบบ Webserver

แจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์รับทราบเรื่อง ปรับปรุงระบบ Webserver ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ Webserver เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการของเว็บไซต์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและให้การบริการด้านเว็บไซต์มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานในอนาคต ซึ่งการปรับปรุงระบบ Webserver ดังกล่าวจะมีผลกระทบทำให้เว็บไซต์บางเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในช่วงเวลา 09-00-17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก