การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

๑.   ปฏิบัติงานแผนกบริการและสนับสนุนด้านเทคนิกส์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๑๐,๒๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๒.  ปฏิบัติงานแผนกอาคารสถานที่ ตำแหน่ง พนักงานซ่อม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐.– บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.job.rmutt.ac.th/?p=1932