คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: ซุ้มศาลาปูนปั้น ผลงานประยุกต์เด็กไทย

สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิม พระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางสถาปัตย กรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ ปูนหมัก ปูนตำ ปูนปั้น สร้าง สรรค์ศิลปะไทย” เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทยปี 2556 พร้อมแข่งขัน “ปูนปั้นสร้างสรรค์ศิลปะไทย” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมกลุ่มขนมเม็ดขนุน โดย นายเลอศักดิ์ ยอดระบำนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี น.ส.อนงค์ลักษณ์ ไก่แก้ว นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร และ น.ส.นิภาภรณ์ ยิ้มผึ้ง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา

ผลงานชื่อ “ซุ้มศาลาคลุมใบเสมาวัดสระแก้วจังหวัดเพชรบุรี” มีแนวคิดมาจากงานปูนปั้นเมืองเพชรบุรี มีรูปแบบเฉพาะคือ เป็นแบบลายเครือเถา โดยได้นำมาประยุกต์กับดอกบัวบาน โดยยกดอกบัวบานเป็นองค์ประกอบหลัก ต้องการสื่อถึงวัดสระแก้ว วัตถุดิบที่ใช้เป็นการปั้น ปูนตำ เป็นปูนเฉพาะของเพชรบุรี ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตของครูปูนในพื้นที่ มีคุณสมบัติแห้งช้า ปั้นลวดลายที่ดูอ่อนช้อยได้ดีกว่าปูนปกติ