เพิ่มศักยภาพวิศวกรรมสิ่งทอ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า เดินทางไปยังสาธารณรัฐเช็กและประเทศเยอรมนี เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอกับ Technical University of Liberec, สาธารณรัฐเช็ก โดยในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้จะมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกส่วน Hof University ประเทศเยอรมนี ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อ 4 ปีที่แล้ว และล่าสุดได้ลงนามเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจได้รับปริญญา 2 ใบ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ Hof University ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ทางด้านสิ่งทอ

โดยขณะนี้อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ดังนั้น การที่มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อในภาควิชานี้เพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมานักศึกษาในภาควิชานี้ เมื่อสำเร็จการศึกษา มีงานทำถึง 100% ซึ่งจุดเด่นของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอนี้ มทร.ธัญบุรีจะเน้นใน 3 ด้าน คือ 1.อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับด้าย ใยและเส้นด้าย 2.ด้านการออกแบบ 3.การผลิตและลวดลายจากสิ่งทอ โดยจะเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ทาง 3 ด้านพร้อมกัน เพื่อให้นักศึกษาของเรามีความรู้ ความสามารถอย่างครบวงจร