ประกาศ ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2557 ( ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง )

นักศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2557  ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1.  มีฐานะยากจน
2.  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
3.  มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
4.  ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่ได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
5.  ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเมื่อปีการศึกษา 2556 ให้มาขอรับแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง