ประกาศฯ ผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปสายวิชาการและสายสนับสนุน

ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน
ครั้งที่ 2/2556

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 แล้วนั้น

บัดนี้ การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการทดสอบดังกล่าว เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปสายวิชาการและสายสนับสนุน
1.3 MiB
910 Downloads
Details

ผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปสายวิชาการและสายสนับสนุน
1.3 MiB
910 Downloads
Details