ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ

ตามประกาศของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (10) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ พ.ศ. 2553 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ ดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ
393.3 KiB
543 Downloads
Details