สัมภาษณ์ รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (รายการจับชีพจร ประเทศไทย)

สัมภาษณ์ รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (รายการจับชีพจร ประเทศไทย)