สัมภาษณ์ รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (รายการจับชีพจร ประเทศไทย)

รายการจับชีพจร ประเทศไทย สัมภาษณ์ รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  1 คณะต้องมีความเป็นเลิศ 1 อย่าง เพิ่มความเข้มข้นทางวิชาการด้วยนโยบาย “ครูหนึ่งคน หนึ่งตำราและ ครูหนึ่งคนหนึ่งวิจัย”  เพื่อสร้างให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มือเปื้อน หมายถึงเด็กที่สามารถทำงานได้จริง