การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยระหว่างงานพระราชทานปริญญาบัตร

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงออกประกาศไว้ดังนี้

การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยระหว่างงานพระราชทานปริญญาบัตร
877.1 KiB
898 Downloads
Details

การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยระหว่างงานพระราชทานปริญญาบัตร
877.1 KiB
898 Downloads
Details