สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม http://sangharaja.org/