ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคาร สำนักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มอาคาร สำนักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัตการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 26 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยวก่า 53,901 ตางรางเมตร วงเงิน 4,000,000.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557 หมวดค่าใช้สอย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556-กันยายน 2557) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-3477 โทรสาร 02-549-3552 ในวันและเวลาราชการ (09.00 น. ถึง 16.00 น.)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคาร สำนักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
326.7 KiB
381 Downloads
Details
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
675.2 KiB
333 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิลเกทรอนิกส์
976.4 KiB
405 Downloads
Details
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง)
74.2 KiB
274 Downloads
Details