‘ธัญบุรี’รับมือออกนอกระบบ

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้ มทร.ธัญบุรี ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งถือเป็นนโยบายหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยได้เร่งผลักดัน และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในให้ทราบว่า มทร.ธัญบุรี กำลังจะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ ซึ่งบุคลากรเริ่มมีความเข้าใจแนวทางที่เรากำลังจะเดินไปข้างหน้า เพราะหลังการออกนอกระบบ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องหารายได้เลี้ยงตัวเอง แม้ว่าส่วนหนึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ แต่ก็อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดได้

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยเตรียมที่จะมอบอำนาจให้คณะต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งการปรับกฎระเบียบมุ่งเน้นให้อาจารย์สามารถรับงานภายนอกเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่เพียงสอนอย่างเดียว โดยรายได้หลักที่น่าจะทำได้คือ การทำงานวิจัย หรือการรับงานภายนอก เช่น การฝึกอบรมให้บุคคลภายนอก ซึ่งขณะนี้เราได้พยายามปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อเอื้อให้ทุกคณะสามารถบริหารการจัดการรายได้ได้เอง ส่วนระยะที่ 3 เมื่ออาจารย์มีความพร้อมมีศักยภาพ กฎระเบียบก็เอื้ออำนวยถึงวันนั้นจริงๆ การออกนอกระบบจะกลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถก้าวไปพร้อมๆ กัน