ประกาศ มทร.ธัญบุรี ปฏิทินดำเนินงานกองทุน กยศ.และกองทุน กรอ. (ทุกชั้นปี) ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
เพื่อให้การดำเนินงานกองทุน กยศ.และกรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานกองทุน กยศ.และกรอ.ให้ทราบ ดังนี้

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ

21 ตุลาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ต่อเนื่องภาคการศึกษาที่ 2/2556

www.sd.rmutt.ac.th

29 ตุลาคม 2556

ส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมและเอกสารแนบ พร้อมเซ็นแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและ    ค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (เฉพาะนักศึกษาที่  จะออกฝึกงาน/ฝึกสหกิจ/ฝึกสอน)

ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร สวท.

12 – 16 พฤศจิกายน 2556

ส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมและเอกสารแนบ พร้อมเซ็นแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและ    ค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ทุกชั้นปี)

ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร สวท.

25 พฤศจิกายน 2556

ตรวจสอบรายชื่อการผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน         ภาคเรียนที่ 2/2556

www.sd.rmutt.ac.th

ปฏิทินดำเนินงานกองทุน กยศ.และกองทุน กรอ. (ทุกชั้นปี) ภาคการศึกษาที่ 2/2556
199.7 KiB
1194 Downloads
Details