ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคาร สำนักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะทำการจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคาร สำนักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 26 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 53,901 ตารางเมตร วงเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 หมวดค่าใช้สอย นั้น คณะฯ ได้ปรับลดระยะเวลา 10 เดือน (ธันวาคม 2556- กันยายน 2557)

รายละเอียดประกอบการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด
1.4 MiB
553 Downloads
Details
รายละเอียดแนบท้าย
188.8 KiB
343 Downloads
Details
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
675.2 KiB
386 Downloads
Details

 

 

รายละเอียดประกอบการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด
1.4 MiB
553 Downloads
Details
รายละเอียดแนบท้าย
188.8 KiB
343 Downloads
Details
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
675.2 KiB
386 Downloads
Details