ธัญบุรีรับโควต้า’เรียนดี-นักกีฬา’1.6พันคน

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา 2557 แบ่งเป็นโควต้ากลุ่มนักเรียนเรียนดีและโควต้านักกีฬา จำนวนรวม 1,651 คน โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 7 ตุลาคม และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรีในวันที่ 25 ตุลาคม นอกจากนี้ได้วางแผนจัดติวให้กับนักเรียนที่จะสอบเข้า มทร.ธัญบุรี โดยจะเริ่มติวประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะเปิดติวในวิชาพื้นฐานทั่วไป คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมถึงวิชาในสาขาช่างพื้นฐานที่จะสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งทุกวิชามหาวิทยาลัยสอนให้ฟรี โดยจะประกาศรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคมนี้