มทร.ธัญบุรีเปิดรับปวส.ต่อป.ตรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มทร.ธัญบุรี ทำการวิจัยสถานการณ์อาชีวศึกษาไทย ทำให้ทราบว่าปัญหาสำคัญ คือ เรื่องบุคลากรที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอัตรากำลัง มีแนวโน้มครูที่มีความเชี่ยวชาญจะเกษียณอายุราชการเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันครูอาชีวะไม่ค่อยได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ ทางคณะผู้วิจัยทั้ง 4 สถาบันเห็นร่วมกันว่า พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาครูอาชีวะทั้งการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกอบรมเฉพาะทางและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา เพราะเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งยกระดับและพัฒนาครูอาชีวะให้ได้เรียนต่อสายตรง หรือเข้ารับการอบรมเฉพาะทางมากขึ้น

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า เสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ประการหนึ่ง คือ วันนี้เด็กที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จากอาชีวศึกษามีเส้นทางการเรียนต่อน้อย ทำให้เด็กไม่ค่อยอยากเรียนอาชีวะ ประกอบกับหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัย หรือ สถาบันเทคโนโลยีเกือบทุกแห่ง รวมถึงมทร.ธัญบุรี จะเน้นรับเด็กที่จบม.6 จึงมีเสียงเรียกร้องให้ มทร.ธัญบุรี เปิดหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ในสายเทคโนโลยี/สายวิชาชีพ(ปฏิบัติการ) เพื่อรับผู้ที่จบ ปวส.ให้ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรี ในระหว่างที่สถาบันการอาชีวศึกษายังไม่พร้อม ซึ่งมทร.ธัญบุรีก็รับปากที่จะช่วยดูแล โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 นี้ทันที.