คอลัมน์ U station: แชมป์ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน

กิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัดกล่าวว่า บริษัทได้สนับสนุนและร่วมตัดสินผู้ชนะในโครงการ Built It First Competition 2013 by B-1 Magazine & SOSUCO

รางวัลชนะเลิศคือ “L Scape” ออกแบบโดย ภูมิภัทร เมฆมัลลิกา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน “Growth To Gether” โดย ชนะชล มีเพียร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อ “Under Book” ของกิตติ จูพานิชย์ และ อรรถพร ปาละวัธนะกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกส่งมอบให้ทางเขตห้วยขวาง เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนาต่อไป