เปิดทดลองให้รถยนต์สามารถ เข้า-ออก ได้ทางประตู 4

มหาวิทยาลัยเปิดทดลองให้รถยนต์สามารถ เข้า-ออก ได้ทางประตู 4 (อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์) ตั้งแต่เวลา 15.00-19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป