คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างเหมาทำความสะอาด


ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคาร สำนักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 26 อาคาร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 53,901 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 4,000,000.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 หมวดค่าใช้สอย

NameSizeHits
NameSizeHits
การจัดจ้างเหมาทำความสะอาด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)52.6 KiB268
รายละเอียดประกอบการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด720.1 KiB907
รายละเอียดแนบท้าย228.9 KiB358
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR)761.9 KiB726
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์1.2 MiB388