มทร.ธัญบุรีเปิดรับโควตา

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับป.ตรี ในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 แบ่งเป็นโควตากลุ่มนักเรียนเรียนดี และโควตานักกีฬา ซึ่งเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเปิดรับในกลุ่มหลังนี้ รวม 1,651 คน โดยได้ส่งรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ไปยังโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาให้ โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเข้าศึกษา ดูรายละเอียดได้ที่ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 7 ต.ค. นี้ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรีในวันที่ 25 ต.ค.

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า จำนวนรับนักศึกษาในระบบโควตา จะแบ่งเป็นคณะศิลปศาสตร์ 90 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 130 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 170 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งระดับ ม.6 ปวช. และปวส. 305 คน คณะบริหารธุรกิจ ทั้งระดับ ม.6 ปวช. และปวส. 420 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรม ทั้งระดับม.6 ปวช. และปวส. 201 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 120 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 100 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25 คน และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 25 คน