Upgrade Microsoft Office 365

ประกาศ! แจ้ง Upgrade Microsoft Office 365 เป็น Version 2013 (w15) ในวันที่ 30 กันยายน 2556อาจทำให้การใช้งาน e-mail ไม่ได้ในขณะที่มีการ Upgrade จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณคะ