มทร.ธัญบุรีปูทางออกนอกระบบ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้ มทร.ธัญบุรี ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยได้เร่งผลักดัน และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ได้มีการดำเนินการเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภายในให้ทราบว่า มทร.ธัญบุรี กำลังจะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ ระดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเตรียมจะมอบอำนาจให้คณะต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งการปรับกฎระเบียบมุ่งเน้นให้อาจารย์สามารถรับงานภายนอกเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่เพียงแค่สอนอย่างเดียว ซึ่งขณะนี้เราได้พยายามปรับโครงสร้างการบริหาร เพื่อเอื้อให้ทุกคณะสามารถบริหารการจัดการรายได้ได้เอง ส่วนระดับที่ 3 เมื่ออาจารย์มีความพร้อม มีศักยภาพ กฎ ระเบียบก็เอื้ออำนวย ถึงวันนั้นจริง ๆ การออกนอกระบบจะกลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถก้าวไปพร้อม ๆ กันได้

“ในทัศนคติของผม คิดว่าการออกนอกระบบของ มทร.ธัญบุรี จะไม่ได้ทำแค่เรื่องการจัดการศึกษาอย่างเดียว แต่อาจจะมีการจัดตั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อหารายได้เข้าสู่สถาบันด้วย โดยรูปแบบของมหาวิทยาลัยจะทำทุกอย่างที่ภาคอุตสาหกรรม ประชาชน และรัฐต้องการ หรือพูดง่าย ๆ คือ ใครมีความต้องการอะไรมหาวิทยาลัยจะสนองเพื่อบริการวิชาการและหารายได้ไปพร้อม ๆ กัน”