ประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี

เนื่องด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารงาน และการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ระหว่างสภาคณาจารย์และข้าราชการกับบุคลากรทุกท่าน ได้ดังนี้

เว็บไซต์  :  http://www.senate.rmutt.ac.th/
Email   :  senate@rmutt.ac.th
Facebook  :  https://www.facebook.com/senate.rmutt

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 

ประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี
62.7 KiB
280 Downloads
Details