ประกาศกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557

ด้วยกองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จำนวน 2 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท
2. เจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน 3 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท
3. เจ้าพนักงานพัสดุ   จำนวน 3 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท
4. เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร   จำนวน 1 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
185.3 KiB
1564 Downloads
Details

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้

1. พนง.เครื่องจักรกลหนัก   จำนวน 3 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท
2. พนง.เครื่องจักกลกลาง   จำนวน 1 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท
3. หัวหน้าหมวดสถานที่   จำนวน 2 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 8,300 บาท
4. ลูกมือช่าง   จำนวน 1 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 8,300 บาท
5. เจ้าหน้าที่บริการจัดการขยะ   จำนวน 3 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท
6. เจ้าหน้าที่บำรุงอาคารและงานก่อสร้าง   จำนวน 6 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท
7. เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป   จำนวน 5 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ฝ่ายอาคารสถานที่
188.9 KiB
675 Downloads
Details

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้

1. พนักงานขับรถยนต์   จำนวน 18 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 8,300 บาท
2. ลูกมือช่างยนต์   จำนวน 1 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 8,300 บาท

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ฝ่ายยานพาหนะ
198.4 KiB
693 Downloads
Details

 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
185.3 KiB
1564 Downloads
Details
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ฝ่ายอาคารสถานที่
188.9 KiB
675 Downloads
Details
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ฝ่ายยานพาหนะ
198.4 KiB
693 Downloads
Details