“ประเสริฐ” ลุยปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติสนองอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า แนวทางการทำงานหลังจากเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ตนจะมุ่งเน้นการสร้างบุคลากร และงานนวัตกรรม ที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความเข้มแข็ง โดยจะผลักดันให้เกิดบัณฑิตนักปฏิบัติป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานอกจากมีความรู้ตามสาขานั้นแล้ว จะต้องมีทักษะและความคิดในเชิงระบบ สามารถทำงานร่วมกับบุคคลที่หลากหลายเชื้อชาติ ถ่ายทอดและสื่อสารได้หลายภาษา ส่วนอาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการของ มทร.ธัญบุรีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ จะต้องให้บริการงานวิชาการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอาจารย์ควรมีส่วนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้นทั้งจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยร่วมมือกับภาคุตสาหกรรมในการผลิตกำลังคนที่ตอบสนองกับอุตสาหกรรม รวมถึงต่อยอดกับอาชีวศึกษาที่จะผลิตกำลังคนสายอาชีวศึกษาให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก อย่างไรก็ตาม 8 ปี นับจากนี้จะเป็นระยะแห่งการพัฒนางานวิจัยต่างๆที่ใหญ่ขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม และสามารถมองเห็นจุดเด่นของ มทร.ทั้ง 9 แห่งที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบุรี จะโดดเด่นในเรื่องวิศวกรทำงานด้านพลังงาน อุตสาหกรรมอาหาร ออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ และการท่องเที่ยว ส่วนการสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยนั้นจะเน้นให้อาจารย์ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม.