นศ.มทร.ธัญบุรี จิตอาสาพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนในบริเวณพื้นที่ คลอง 2,คลอง 9, คลอง 10, และนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 10 คณะ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย โดยมีคณะที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาชีพ เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการกับเคหะแห่งชาติ ในการบริการให้กับชุมชน เช่น การซ่อมแซมรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเป็นชุมชนใกล้เคียง ในพื้นที่จังหวัดปทุม นักศึกษาเหล่านี้เป็นอาสาสมัครที่ได้สมัครใจในการลงพื้นที่ ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากประสบการณ์ในการทำงานจริง นักศึกษายังได้ฝึกจิตอาสา การใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน

“ซัน” นายสุวัลย์ ใจน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นจิตอาสา ได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ช่วยชุมชน รอบๆ มหาวิทยาลัยฯ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกการเรียนรู้ชีวิตของชาวบ้าน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านแล้วมีความสุข บางครั้งชาวบ้านไม่มีเงินในการนำข้าวของไปซ่อม เพราะว่าทุกวันนี้ข้าวของแพงขึ้นทุกวัน ได้ช่วยชาวบ้านเป็นสิ่งที่ดีมาก

เช่นเดียวกับ “มนัส” นายมนัส ฉิมพาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า 3 ครั้งที่ได้ลงพื้นที่ หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ ชาวบ้านนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อม เช่น หม้อหุงข้าว เตารีด และพัดลม สมัครใจมากับเพื่อน อยากมาหาประสบการณ์ ฝึกซ่อมอุปกรณ์ ได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ดีกว่าเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่น บ้างครั้งความรู้ในห้องเรียนกับความรู้นอกห้องเรียนไม่เหมือนกัน เมื่อเจอปัญหา จะสามารถแห้ปัญหาได้หรือเปล่า ลงพื้นที่จริง ได้ประสบการณ์ดีที่สุด

“โอ่ง” นายอมเรศ นุชเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า สิ่งที่ได้ ฝึกการกล้าแสดงออก เนื่องจากได้พูดคุยกับชาวบ้าน ซักถามปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่ จะมีชาวบ้านมาใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากทุกวันนี้ข้าวของแพง บางครั้งเมื่ออะไรที่พังเล็กน้อย ก็ไม่ซ่อม ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน

“แสงพลูโต” นายธีรพงษ์ แสงเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะอุตสาหกรรม เล่าว่า “ตั้งใจซ่อมสุดความสามารถ ทดสอบวิชาเรียน ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง ดีใจที่ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาสมัครกับทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ นำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ บ้างครั้งทุกคนอาจจะคิดว่า จิตอาสาใครๆ ก็ทำ แต่ในความเป็นจริง ไม่ควรคิดแบบนั้น ถ้าคิดแบบนั่น จิตอาสาในสังคมจะหมดไป

จิตอาสาของเหล่านักศึกษา พลังวัยรุ่น สิ่งที่วัยรุ่นไทยสมัยนี้ควรเอาเป็นแบบอย่าง ประสบการณ์ในการลงพื้นที่จริง สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งถ้าทุกคนต้องการเพียงในห้องเรียน ทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะตอบสนองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994