ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1, 2, 3, 4, 5 และอาคาร 6 (อาคารนาฏดุริยางคศิลป์) รวมจำนวน 6 อาคาร พื้นที่ 24,516 ตารางเมตร ราคา 2,600,000.00 บาท ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 10-13 กันยายน 2556 หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-3282 โทรสาร 02-577-5022

รายละเอียดประกอบการจัดจ้าง
618.5 KiB
920 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปี งปม.57
321.7 KiB
881 Downloads
Details
ร่างขอบเขตงาน TOR
499.0 KiB
426 Downloads
Details
คำสั่งกรรมการร่างTOR
259.1 KiB
296 Downloads
Details