เพชรราชมงคลธัญบุรี เปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ

ตัวแทนนักศึกษา ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ทั้งหมด ๓๗ เพชรราชมงคลธัญบุรี บินไกลทัศนะศึกษาประเทศไต้หวันในโครงการศึกษาดูงาน “นักศึกษาเพชรราชมงคลธัญบุรี” สู่สังคมไทย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้กล่าวกับนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรีว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ โครงการนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่จะได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์ในต่างประเทศที่ประเทศไต้หวัน และเรียนรู้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในต่างประเทศด้วยเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าในอนาคตการผลิตบัณฑิต มทร.ธัญบุรี นั้นอยากจะให้ทุกคนสามารถไปทำงานในต่างประเทศได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น และอนาคตมหาวิทยาลัยฯ จะส่งเสริมสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป และจะหาแนวทางสนับสนุนให้มากขึ้นด้วย และขอให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้ตระหนักไว้ว่าทุกคนคือผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องการแต่งกาย การพูดจา รวมทั้งมารยาทสากล

การเรียนรู้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ขอให้เป็นไปด้วยความตั้งใจ เรียนรู้ และนำประสบการณ์กลับมาเป็นต้นแบบที่จะชักชวนเพื่อน ๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อให้มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาเพิ่มขึ้นเพราะจะเพิ่มโอกาสให้ได้เตรียมความพร้อมในการจะหางานทำในต่างประเทศต่อไปด้วย และการไปครั้งนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้มีเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไม่ใช่เน้นทางวิชาการอย่างเดียว รู้ข้ามระบบการศึกษา เรียนรู้ชีวิตในสังคมที่หลากหลายในการคัดเลือกนักศึกษาครั้งก็เห็นวิวัฒนาการการคัดเลือกที่หลากหลายและเติมเต็มในภาพรวมได้ดีขึ้น โดยคัดนักศึกษาที่เก่งวิชาการ นักศึกษาที่เก่งกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่ผ่านการฝึกอบรมและสอบคัดเลือกมาของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า โครงการนี้เป็นการคละกลุ่มกันของนักศึกษาที่มีศักยภาพคนละด้าน ซึ่งน่าจะทำให้โครงการนี้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดอีกโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ สุดท้ายตนได้ย้ำให้กับนักศึกษาได้ตระหนักว่า ทุกคนคือเพชรราชมงคลธัญบุรี ขอให้ทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุด และเป็น ตัวแทนที่มหาวิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจในความเป็นเพชรเม็ดงาม

“อั้น” นายปิยะพันธ์ วงมา นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า การได้คัดเลือกในครั้งนี้ จากกองพัฒนานักศึกษา ในส่วนของนักศึกษาที่มีจิตอาสาเพื่อส่วนร่วม ในการเดินทางได้เปิดหู เปิดตา มองโลกที่แตกต่างไปจากประเทศไทย ได้เห็นรูปแบบที่สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวัน ประทับใจในเรื่องของการใช้ชีวิตของชาวไต้หวัน ที่มีระเบียบวินัย ซึ่งชาวไต้หวันถือคติที่ว่า “ทุกคนต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ใครเดือดร้อนเพราะตนเอง”

“ด้วง” นายพดด้วง ไชยมา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า โครงการนี้ได้เปิดโอกาสที่ดีให้กับนักศึกษา ดีใจที่ทางคณะได้คัดเลือกให้ตนเองเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้เข้าไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ ทัศนะศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เรียนรู้การใช้ชีวิตของประชากรประเทศไต้หวัน เป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตนักศึกษา นอกจากนี้ยังได้เพื่อนใหม่ชาวไต้หวัน ซึ่งหลังจากกลับมา มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกัน

“ตั๊ก” นางสาวสินาภรณ์ เทพไกล นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เล่าว่า สถาปัตยกรรมของประเทศไต้หวันน่าสนใจ ซึ่งตื่นเต้นมาที่ได้เดินทางไปทัศนะศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความรู้มากมาย ซึ่งความรู้ในเรื่องของโครงสร้างสถาปัตยกรรม สามารถนำมาใช้ในการเรียน และทำโปรเจคได้ กระตุ้นแรงบันดาลใจใหม่ แนวคิดที่สามารถที่นำมาปรับใช้ในงานโปรเจคได้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้มอบโอกาสดีๆ ในการเปิดโลกกว้างในครั้งนี้

เช่นเดียวกับ “แพ๊ตตี้” นางสาวณัฏฐ์นิดา ปิติมล นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน ๓๗ คน ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ไต้หวันเป็นประเทศที่มีการจัดวางผังเมืองได้ดี ถึงประเทศจะมีขนาดเล็ก แต่สามารถจัดระบบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในการเดินทางครั้งนี้ ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะที่เดินทางไปด้วยกัน ได้เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนประเทศไต้หวัน กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

ประสบการณ์ของนักศึกษาทั้ง ๓๗ ชีวิต เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคม วัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกันจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ การเสริมสร้างความรู้ กิจกรรม รูปแบบ และกระบวนการทำงานจิตอาสาในต่างประเทศ เป็นหนึ่งในโครงการที่ มทร.ธัญบุรี จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN)

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

02-549-4994