หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รับสมัครพนักงาน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (UBI)  รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงาน  จำนวน 2 อัตรา

เพศชาย 1 อัตรา

เพศหญิง 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ประสานงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก

2. ประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน UBI

3. ดูแลระบบงานเอกสาร/จัดพิมพ์เอกสาร

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

3. มีความสามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ เช่น WORD, EXCEL, POWER POINT

4. สามารถเดินทางติดต่อประสานงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้

5. มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องาน

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

รับสมัครถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 นี้

สนใจติดต่อ :

คุณทวีวัฒน์ อารีย์พงศา ผู้จัดการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

โทร. 086 327 1198  email : a_thaweewat@hotmail.com