ประกาศผลการประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานที่มีผู้ส่งเข้าประกวด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

รางวัลที่ 1  นางสาวโชติรส คำพิชัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

รางวัลที่ 2  นางสาวสาวิณี ผันสนาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม

รางวัลที่ 3  นางสาวกล้วย ปัสสาสัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม

รางวัลชมเชย  จำนวน 3 รางวัล

1. นายชาญสิทธิ์ รุ่งฟ้า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2. นางสาวกชพรรณ จุลวัจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. นางสาวธิดารัตน์ โสกัณทัต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม

ประกาศผลการประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
49.1 KiB
374 Downloads
Details