ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี การขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ผู้สนใจประสงค์เข้าประมูลราคา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ยื่นประมูลราคารับซื้อพัสดุชำรุดขายทอดตลาด พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00-10.30 น. วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 3 โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี การขายทอดตลาดพัสดุ
335.9 KiB
449 Downloads
Details
รายละเอียดครุภัณฑ์ชำรุด
154.2 KiB
498 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น