‘ประเสริฐ’นั่งอธิการฯมทร.ธัญบุรีพร้อมร่วมอุตฯผลิตคน-งานวิจัยตั้งธง4ปีติดอันดับ1ใน3อาเซียน

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยถึงนโยบายการทำงานภายหลังได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมทร.ธัญบุรีคนใหม่ว่าจะสานต่อนโยบายของอธิการบดีคนเก่า (รศ.ดร.นำยุทธสงค์ธนาพิทักษ์) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีนโยบายที่ต้องทำให้สำเร็จด้วยโดยเป้าหมายคือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งผลิตนักปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ลงสู่ชุมชนและภาค

อุตสาหกรรมดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมและตลาดอาเซียนพร้อมกับยกระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกที่เป็นความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เน้นปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาไปฝึกงานได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมด้วยรศ.ประเสริฐกล่าวว่าเรื่องที่สองที่ต้องทำคือพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยจะเพิ่มสัดส่วนอาจารย์ต่อเด็กให้ได้ 1:20 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ตามเป้าแต่จะขอสภามหาวิทยาลัยรับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาสอนแต่ต้องให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่อาจารย์พิเศษเหล่านี้ด้วยขณะเดียวกันก็จะเร่งพัฒนาคุณภาพอาจารย์ต่อไปอาจารย์จะต้องไปฝังตัวหรือฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยที่มี MOU อย่างน้อย 1 ภาคเรียนกรณีที่ต้องทำผลงานทางวิชาการต้องไปอยู่ในอุตสาหกรรม 6 เดือนหรือ 1 ปีเพื่อนำความรู้หรือปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นบทเรียนในการสอนและทำวิจัยเพราะต่อไปอาจารย์จะต้องถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จากภาคอุตสาหกรรมหรือจากการวิจัยมาถ่ายทอดให้นักศึกษาเพราะการเรียนการสอนในปัจจุบันโดยเฉพาะสายช่างหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนักศึกษาต้องแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนมากกว่าในห้องเรียนไม่ว่าจะจากการฝึกงานหรือจากประสบการณ์ของอาจารย์ส่วนในมหาวิทยาลัยจะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขอาจารย์มีความสุขในการสอนและทำงานวิจัยนักศึกษามีความสุขในการศึกษาหาความรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นกรีนยูนิเวอร์ซิตี้มีติวเตอร์โซนที่เป็นมุมอ่านหนังสือและสันทนาการรศ.ประเสริฐกล่าว “ผมอยากเห็นบัณฑิตของมทร.ธัญบุรีเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ทำงานเป็นแก้ปัญหาได้และนอกจากทักษะในวิชาชีพแล้วจะต้องมีทักษะอื่นด้วยเช่นสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆได้อยู่ในสังคมที่ข้ามวัฒนธรรมได้เพราะจบไปแล้วเขาไม่ได้ทำงานในประเทศเท่านั้นอาจจะไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านหรือในอาเซียนนอกจากนี้นักศึกษาของมทร.ธัญบุรีทุกคนจะมีสมุดบันทึกความดีซึ่งรวบรวมกิจกรรมที่เขาทำตลอด4 หรือ 5 ปีที่อยู่ในมหาวิทยาลัยจบแล้วสามารถนำไปใช้สมัครงานพร้อมกับทรานสคริปต์หรือใบปริญญาซึ่งจะทำให้เขาสามารถแข่งขันได้และมีงานทำในอนาคต”
อธิการบดีมทร.คนใหม่กล่าวอธิการบดีมทร.กล่าวต่อไปอีกว่าต่อไปจะเอานักวิชาการเข้าไปอยู่ในโรงงานไปสร้างนวัตกรรมใหม่ให้อุตสาหกรรมไม่ใช่สร้างบัณฑิตอย่างเดียวเหมือนก่อนจะต้องผลิตนวัตกรรมให้อุตสาหกรรมด้วยซึ่งไม่ได้ไปร้องขอเงินเพื่อมาทำวิจัยแต่ขอเสนอตัวเข้าไปทำงานให้ซึ่งตนเชื่อว่าเมื่ออุตสาหกรรมเชื่อมั่นและไว้วางใจก็พร้อมที่จะให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม

“ผมมั่นใจว่ามทร.ธัญบุรีของเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมได้เรามีบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในด้านความรู้ความสามารถแต่ก่อนเราเป็นได้แค่วิศวกรทั่วไปแต่ตอนนี้บัณฑิตของเรามีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานทำให้เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมรวมถึงงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่ภาคการผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วยคาดว่าจากนี้ไปอีก 10 ปีเราจะมีงานวิจัยที่สามารถไปขายต่างประเทศได้จากนี้ไป 4 ปีผมอยากเห็นมทรเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอันดับ 1 ของประเทศและไม่เกินที่ 3 ของอาเซียนและไม่เกินที่ 1,500 ของเวิล์ดแรงกิ้ง” อธิการบดีมทร.ธัญบุรีกล่าวย้ำ