สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จัดโครงการรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการรักษ์สุขภาพ ประจำปี 2556 ดังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกผู้รับการอบรมรู้ภาวะสุขภาพของตนเองสามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ ได้อย่างเหมาะสมเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคภัยต่าง ๆ และทราบวิธีบำบัดที่เกิดขึ้น จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 เรื่อง “ปรับสมดุลชีวิต พิชิตโรค” โดย นายแพทย์ ธเนศ อมรพิทักษ์กูล ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 จำนวน 250 คน

ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเปลี่ยนชีวิตที่ดีด้วยการฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า” โดย ทันตแพทย์ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 จำนวน 250 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>Click<<