สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จัดโครงการรางวัลชีวิต “การจัดทัศนศึกษาเพื่อสมาชิก” ประจำปี 2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการรางวัลชีวิต “การจัดทัศนศึกษาเพื่อสมาชิก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และเป็นการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และเป็นการเปิดโลกทัศน์ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ และ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 11 ธันวาคม 2556 ณ สาธารณรัฐอินเดีย (รัฐแคชเมียร์)

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>Click<<