ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ

ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ประกาศ ณ วันที่  22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ  จากเดิมวันที่ 12กันยายน 2556 เลื่อนเป็น วันที่ 24 กันยายน 2556 แทน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขคงเดิม

ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ
47.7 KiB
522 Downloads
Details

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

  1.  พัสดุชำรุดที่จะทำการขายทอดตลาด โดยขายเหมารวมราคาเดียว
  2. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที
  3. กรณีคณะกรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าราคาซึ่งผู้ประมูลเสนอราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจพิจารณาถอนพัสดุออกจากการขายทอดตลาดได้ และมหาวิทยาลัยขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดเมื่อเห็นว่าราคาที่เสนอยังไม่เป็นการเหมาะสมหรือไม่คุ้มกับราคาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ผู้ประเมินไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดีใดๆ ทั้งสิ้น
  4. พัสดุชำรุดที่นำออกขายทอดตลาด ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้พัสดุมีสภาพดีขึ้นได้
  5.  ผู้ประมูลได้จะต้องรับพัสดุนั้นไปจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เสร็จภายใน 3 วัน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้
  6.  ผู้สนใจประสงค์เข้าประมูลราคา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ยื่นประมูลราคารับซื้อพัสดุชำรุดขายทอดตลาด พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00-10.30 น วันที่ 12 กันยายน 2556 ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่                เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
114.8 KiB
814 Downloads
Details

ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ
47.7 KiB
522 Downloads
Details