ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2556

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์ขอรับโอน-ย้าย ข้าราชการ และได้เปิดรับสมัครแล้ว โดยไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนั้น จึงขอรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อมาปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน-ย้าย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 0 2549 4912-18 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 19 กันยายน 2556 ตามวันเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2556
47.5 KiB
757 Downloads
Details