ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง สอบราคาจ้าง

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามรายการ ดังนี้ จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร 9 ชั้น) และอาคารบรรยายรวมคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน ราคา 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.larts.rmutt.ac.th/  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-549-4950

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง สอบราคาจ้าง
99.9 KiB
362 Downloads
Details