ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

เรื่อง จำนวนกรรมการสวัสดิการข้าราชการ กำหนด  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง จำนวนกรรมการสวัสดิการข้าราชการ กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการข้าราชการประเภทผู้แทนสมาชิกที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามข้อ 6 แห่งระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิ์การภายใน พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556 ออกประกาศดังนี้

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
147.1 KiB
500 Downloads
Details