ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

——–ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

———- – กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
———- – กรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งตามประกาศ กกต.มทร.ธัญบุรี

———————-    เสียงของท่าน คือ พลังขับเคลื่อนองค์กร”


เรื่อง จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยคุณสมับติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 3 กันยายน 2556 หากประสงค์จะขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ จะต้องยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ณ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ไม่เกินวันที่ 13 กันยายน 2556

จำนวนกรรมกาารมหาวิทยาลัย กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
103.3 KiB
502 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น