ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นั้น เนื่องจาก นายนํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  ได้ดํารงตําแหน่งมาจะครบกําหนดตามวาระในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ และที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบ  ให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ดํารงตําแหน่ง อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ และได้นําความกราบบังคมทูล  พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตั้งแตว่ ันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รองนายกรัฐมนตร

ดาวน์โหลดเอกสาร  >>Click<<