สีในงานสื่อสารมวลชน

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สีในงานสื่อสารมวลชน

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนและกำหนดการ

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สีในงานสื่อสารมวลชน
95.1 KiB
405 Downloads
Details

ใบลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สีในงานสื่อสารมวลชน
1.5 MiB
366 Downloads
Details

Poster

สีในงานสื่อสารมวลชน