เล็งย้ายทะเบียนบ้าน นศ.ใหม่รุกสางปัญหาอบายมุข

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงความคืบหน้าแนวคิดที่จะกำหนดพื้นที่ 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัย เป็นเขตควบคุมการจำหน่ายสุรา เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า เรื่องดังกล่าวได้นำไปปรึกษากับนายอำเภอธัญบุรีแล้ว แต่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากยังไม่มีพ.ร.บ.รองรับการทำงาน หากดำเนินการใดๆ อาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางที่คิดว่าจะดำเนินการอย่างแน่นอน คือการให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยทุกคนที่มาจากต่างจังหวัด จะต้องมีการย้ายทะเบียนบ้านมาเข้ากับมหาวิทยาลัย ซึ่งในเรื่องนี้ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร. ธัญบุรี จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2557 โดยการย้ายทะเบียนของนักศึกษานั้น จะส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้เป็นประชากรแฝงในเขตพื้นที่นี้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อเรื่องการขอเพิ่มอัตรากำลังตำรวจ งบประมาณที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดระเบียบสังคม

รศ.สุจิระกล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขรอบมหาวิทยาลัยนั้น ได้มีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งเสพติด ของมึนเมา อบายมุขและความปลอดภัยในทรัพย์สินขึ้น ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัด ตำรวจ นายอำเภอ ตัวแทนทุกคณะของ มทร.ธัญบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมในทุกเดือน พร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ในส่วนของทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยก็ได้จัดโครงการ 3 ส. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดและอบายมุขอีกด้วย