มทร.ธัญบุรีเผยแนวทางจัดระเบียบสังคมน.ศ.

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงความคืบหน้าแนวคิดที่จะกำหนดพื้นที่ 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัยเป็นเขตควบคุมการจำหน่ายสุรา เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า เรื่องดังกล่าวได้นำไปปรึกษากับนายอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี แล้ว แต่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากยังไม่มีพระราชบัญญัติรองรับ หากดำเนินการใดๆ จึงอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตามมีแนวทางที่คิดว่าจะดำเนินการอย่างแน่นอน คือให้นักศึกษาใหม่ของมหา วิทยาลัยทุกคนที่มาจากต่างจังหวัดย้ายทะเบียนบ้านมาเข้ากับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2557 โดยการย้ายทะเบียนของนักศึกษาจะส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้เป็นประชากรแฝงในเขตพื้นที่นี้ จะส่งผลดีต่อเรื่องการขอเพิ่มอัตรากำลังตำรวจ งบประมาณที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดระเบียบสังคม

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ส่วนปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขรอบมหาวิทยาลัย ได้ติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดยตั้งคณะกรรมการสิ่งเสพติด ของมึนเมา อบายมุขและความปลอดภัยในทรัพย์สินขึ้น ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัด ตำรวจ นายอำเภอ ตัวแทนทุกคณะของ มทร.ธัญบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประชุมในทุกเดือน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดและกวดขันลงพื้นที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับในส่วนของทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยก็ได้จัดโครงการ 3 ส. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ถึงโทษ